top of page
  • תמונת הסופר/תShaar

ניהול סיכונים בשלבים השונים של פרויקטי בינוי ותשתיות

עודכן: 16 במאי 2019


הליכי ניהול סיכונים מלווים את השלבים העיקריים במחזור החיים של פרוייקטים בתחום הבינוי והתשתיות: תכנון סטטוטורי ומוקדם, תכנון מפורט, מכרוז, ביצוע ו- Handover.


מחזור ניהול הסיכונים בפרויקט

קיימים הבדלים מהותיים בתוכן הסיכונים, באופי התרומה של תהליך ניהול הסיכונים ובסוג השפעתו על התהליך הפרוייקטלי, כמו גם באופני הטיפול בסיכונים:


בשלבי התכנון הסטטוטורי והמוקדם, מסייע תהליך ניהול הסיכונים במיקוד צוות התכנון ביתרונות ובחסרונות של חלופות התכנון השונות; ניהול הסיכונים מהווה כלי [בנוסף על כלים אחרים] בידי צוות התכנון להגדרת החלופות, להערכתן ולבחינת משמעויותיהן [לדוגמא – סיכונים הנובעים מקשיים צפויים בהפקעות עשויים להשפיע על חלופות תכנון והתוויה, חלופות למיקום מרכיבי הפרוייקט וכיו"ב].

בשלבי התכנון המפורט, מסייע תהליך ניהול הסיכונים בזיהוי ואיתור נקודות תורפה ואיומים על יעדי הפרוייקט, תוך מתן דגש על היבטים הנדסיים וטכניים, היבטי היתרים והרשאות, נושאי השפעה על הסביבה, היבטי בטיחות וגהות, Constructability, Maintainability וכיו"ב. הטיפול בסיכונים בשלב זה מתמקד במציאת פתרונות הנדסיים לסיכונים ושילובם בתוצרי התכנון; דרכים נוספות לטיפול בסיכונים המזוהים בשלב התכנון – הכתבת שיטות הביצוע שתיושמנה בשלב ההקמה; איסוף נתונים נוספים וביצוע סקרים המקטינים את רמת חוסר הוודאות ממנה נגזר הסיכון והתומכים בשלבי התכנון; ועוד.

בשלבי המכרזים, מסייע התהליך בהגדרת האחריות ובחלוקת הסיכונים [Risk sharing] בין הצדדים, כמו גם בתהליך בחירת הקבלן. בפרוייקטים רבים נהוג להציג למציעים, כחלק ממסמכי המכרז, את רשימת הסיכונים שאותם מעוניין המזמין להעביר לאחריות הקבלן, ולדרוש מן המציעים להציג בהצעותיהם את השיטות והדרכים באמצעותן הם מתכוונים להתמודד עם הסיכונים. המציעים נדרשים גם לקבל אחריות על הסיכונים הללו, ולתמחר את הצעותיהם בהתאם. הצעות המתמודדים נבחנות, בין השאר, על פי המענה שהם מציעים לסיכונים שהועברו אליהם.

בשלבי הביצוע וה- Handover, משמשים תהליכי ניהול הסיכונים בזיהוי "המוקשים" המונחים בנתיב הביצוע והעלולים לגרום להתמשכות הביצוע, לחשיפה לתביעות, לבעיות בביצוע או לליקויי איכות; חלק מן הסיכונים בשלבים האלה הינם לוגיסטיים באופיים, סיכונים הנובעים מממשקים עם צדדים שלישיים, סיכונים ניהוליים ואפילו פוליטיים, שינויים ועוד. בשלבי הביצוע יש חשיבות מכרעת לאינטגרציה ההדוקה בין כל גורמי בקרות הפרוייקט – הלו"ז, הבקרה התקציבית, הפיקוח/איכות והסיכונים.


התיאור המובא לעיל הינו תיאור כללי, והוא תלוי במודל העסקי של הפרוייקט ובפרספקטיבה של מנהל הסיכונים. נקודת ההתייחסות משתנה באופן משמעותי בין פרוייקטי DBB, DB, PPP או EPCM ודומיהם; כמובן שהפרספקטיבות של מנהל הסיכונים מטעם היזם ומנהל הסיכונים מטעם הקבלן הראשי – אינן זהות [במקרים לא מעטים, סיכון של היזם הוא הזדמנות של הקבלן, ולהיפך].

226 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
Shaar's logo
bottom of page