top of page

ניהול סיכונים בפרויקטים

שער הינה אחת החברות המנוסות והמקצועיות ביותר בישראל בכל הנוגע להקמה והובלה של תהליכי ניהול סיכונים בפרויקטים, ובפרוייקטי בינוי ותשתיות בפרט.

שער הינה אחת החברות המנוסות והמקצועיות ביותר בישראל בכל הנוגע להקמה והובלה של תהליכי ניהול סיכונים בפרויקטים, ובפרוייקטי בינוי ותשתיות בפרט.

תהליך היישום מתחיל בהתאמת המתודולוגיה לפרוייקט הספציפי, לארגון, למבנה הארגוני שלו ולתהליכי העבודה הנהוגים בו, בבחירת כלים מתאימים לניהול הסיכונים וביישומם. השלבים הבאים - זיהוי ומיפוי הסיכונים, ניתוחם והערכתם – מחייבים ניסיון רב בניהול פרוייקטים ופרספקטיבה כלל-מערכתית, והובלתם נעשית ע"י שער.

כך גם שלבי ההמשך – בניית תוכניות התמודדות וצעדי הפחתה, ולאחר מכן מעקב ובקרה שוטפים אחר התנהלות הסיכונים לאורך מחזור חיי הפרוייקט כולו, לרבות דיווח ותהליכי אסקלציה.

שער רכשה ניסיון רב בניתוח והערכת סיכונים בשיטה האיכותית ובשיטה הכמותית, לרבות הרצות סימולציה בשיטת מונטה קרלו וניתוחי QRA לקבלת הערך המצרפי של סיכוני פרוייקט [EMV], ככלי מתקדם לתמיכת החלטות בפרוייקט.

שער מעמידה לרשות לקוחותיה כלי ממוחשב לניהול הסיכונים ולתיעוד מחזור חייהם. הכל יושם בהצלחה מרובה בשורה ארוכה של פרויקטים ומגה פרויקטים.

הפעילות מבוססת על מתודולוגיית PMI לניהול סיכונים, ועל התקן לניהול סיכונים – ISO 31000. בפרויקטי מנהור מתבצעת פעילות ניהול הסיכונים בהתאמה להנחיות ה- ITIG COP [הנחיות לניהול סיכונים בפרויקטי מינהור מטעם International Tunnelling Insurance Group].

Shaar's logo
bottom of page