top of page

מענה למכרזים והכנת הצעות

מענה למכרזים

לשער ניסיון מצטבר רב שנים בהכנת מענים למכרזים מקומיים ובינלאומיים ממדינות בכל רחבי העולם [ישראל, ארה"ב, גרמניה, צרפת, הולנד, הודו, סינגפור, אוסטרליה, קנדה ועוד].

שער מספקת סיוע ותמיכה בכתיבת מענים למכרזים והכנת הצעות ללקוחות מקומיים ובינלאומיים, משלב גיבוש הקונספט ועד להגשה [Camera Ready].עבודת שער מורכבת משני "וקטורים" מקבילים:

  1. הובלת "פרוייקט הגשת הצעה" כפרוייקט לכל דבר, בעל אילוצי לו"ז, משאבים ותקציב ובעל יעדי איכות גבוהים

  2. הקמת תשתיות הניהול של הפרוייקט המוצע, כחלק אינטגרלי מהכנת המענה, והכללתן בפרק הניהולי של ההצעה

עבודת שער כוללת את תהליך ניהול ההצעה והובלתה, תוך יישום טכניקות מוכחות להנעת התהליך והגעה לקו הגמר במועד, כגון:

  • הכנת מתווה [Outline] ורקע לכתיבה [Storyboard], לרבות ניהול תקציב דפים

  • הכנה וניהול של לוח זמנים להכנת ההצעה, חלוקת משימות ו"קמבוץ" שוטף

  • הכנת התשתיות הניהוליות הנדרשות – עץ מערכת, WBS, Gantt, ניהול סיכונים ועוד

  • כתיבת הפרקים הניהוליים והטכניים והפיכתם למסמך אחוד וקוהרנטי

  • סיוע באיסוף העלויות ובתמחור

  • הובלת ישיבות סטטוס ודיוני Stand Up

  • ריכוז והובלת "צוות אדום" [Red Team]

  • שער יודעת לשלב תכנים מתחומי מומחיות משיקים כגון הנדסת מערכות, RAMS, LCC, ILS ועוד.

מענה למכרזים

כתיבת מכרזים
Shaar's logo
bottom of page